Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych i polityce prywatności w firmie Błysk sp.zo.o 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Państwa danych jest Błysk sp.zo.o  z siedzibą w Chwaszczynie ul. Orzeszkowej 3. W sprawach związanych z ochroną danych możecie się Państwo z nami kontaktować pod adresem info@blyskfirma.pl  lub tel.0048 58 522 70 56. 

Cel zbierania danych osobowych :

Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowaniem się z klientem w związku z jej realizacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • Rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 • Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych)

 • Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność)   
         
 • Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności .

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską

 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)

 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym naszą działalność

Okres przechowywania danych osobowych:

Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki .

 • Dokumenty rozliczeniowe - księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba , że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

 • Dokumenty związane z rękojmią - dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

 • Dane dla celów marketingowych do czasu jej wycofania. 

 • Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego - przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.

Prawo dostępu do danych osobowych: 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych prawo do ich sprostowania.

Prawo do usunięcia danych: 

Możecie Państwo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez BŁYSK sp.zo.o z wyjątkiem następujących sytuacji:

* otwarte zamówienie / umowa, które nie zostały jeszcze zakończone lub zostało zrealizowane  tylko częściowo.

* nieuregulowany dług wobec BŁYSK sp.zo.o , niezależnie od metody płatności.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy z BŁYSK sp.zo.o. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie : 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.

Pozdrawiam

Adam Felberg

Prezes Zarządu